"Чёрная метка": первая жертва

Команда переводчиков "Чёрная метка": первая жертва

Яцек Пекара

Jacek Piekara (ur. 19 maja 1965 w Krakowie) – polski pisarz fantasy i dziennikarz czasopism o grach komputerowych ("Świat Gier Komputerowych", "Gambler", "Click!", "GameRanking", pseudonim: Randall), a także redaktor naczelny czasopisma "Fantasy". Studiował psychologię i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Emigrował do Wielkiej Brytanii. Obecnie mieszka w Warszawie.
Debiutował w sierpniu 1983 opowiadaniem Wszystkie twarze szatana na łamach miesięcznika "Fantastyka". Jego pierwszą powieścią był Labirynt (1987). Obecnie znany głównie z cyklu opowiadań o czarodzieju Arivaldzie z Wybrzeża oraz opowiadań o Mordimerze Madderdinie – inkwizytorze żyjącym w alternatywnym świecie, w którym Chrystus zszedł z krzyża i objął władzę nad ludzkością (Sługa Boży, Młot na czarownice, Miecz aniołów, Łowcy Dusz i Płomień i krzyż). Wspólnie z Damianem Kucharskim napisał tom opowiadań Necrosis: Przebudzenie – wydany w kwietniu 2005 r.
Współpracował przy tworzeniu scenariusza gry komputerowej Książę i Tchórz, w której występuje Arivald – postać z jego opowiadań. Z czołówką polskich aktorów pracował jako reżyser dubbingów, prowadził również autorskie programy w radiu WAWA.

Яцек Пекара (19 мая 1965-го года, Краков) - польский писатель фэнтези и журналист изданий о компьютерных играх ("Świat Gier Komputerowych", "Gambler", "Click!", "GameRanking", псевдоним: Randall), а также главный редактор журнала "Фэнтези". Изучал психологию и право в Варшавском университете. Эмигрировал в Великобританию. В настоящий момент живёт в Варшаве.
Дебютировал в августе 1983-го года рассказом "Все лики сатаны" на страницах ежемесячника "Фантастика". Его первой повестью был "Лабиринт" (1987). Сейчас он известен главным образом циклами рассказов, во-первых, о чародее Аривальде с Побережья и, во-вторых, о Мордимере Маддердине - инквизиторе, живущем в альтернативном мире, в котором Христос сошёл с креста и стал властвовать над людьми ("Слуга Божий", "Молот ведьм", "Меч ангелов", "Ловцы душ", "Пламя и крест"). Вместе с Дамианом Кухарским написал сборник рассказов "Некрозис: Пробуждение", изданный в апреле 2005-го года.
Сотрудничал при создании сценария компьютерной игры "Князь и Трус", в которой участвует Аривальд - персонаж из его рассказов. Работал с лучшими польскими актёрами как режиссёр дублирования фильмов, также вёл авторские программы на радио WAWA.
Полная библиография

От переводчиков:
Это первый опыт перевода для Либрусека. И первая команда переводчиков-либрусековцев. А первым всегда нелегко. Но мы старались. И если не всё получилось, не рубите сплеча. Мы будем рады любой конструктивной критике. Давайте вместе сделаем лучше. Мы приносим свои извинения автору, что, возможно, первый блин вышел комом. Но мы верим, что это только первая ласточка и русскоязычные читатели Либрусека пройдут тропами инквизитора Мордимера Маддердина и других героев Пекары от начала и до конца. Мы благодарны евген007 за его ценные советы и поддержку, которую он неизменно нам оказывал.
Команда "Чёрная метка"

SeNS'u, посвящается
От пенсионеров - с любовью.
А любовь зла - полюбишь и козла.

Яцек Пекара, Танец Чёрных мантий (Мордимер Маддердин-1)
Jacek Pekara, Czarne Płaszcze Tańczą (Mordimer Madderdin-1)

Mordimer Madderdin - postać literacka, główny bohater cyklu opowiadań Jacka Piekary, rozgrywających się w alternatywnym świecie, w którym Chrystus zszedł z krzyża i objął władzę nad ludzkością
Na cykl składają się
Sługa Boży, Fabryka Słów, Lublin, czerwiec 2003, wydanie drugie uzupełnione 10 listopada 2006
Młot na czarownice, Fabryka Słów, Lublin, grudzień 2003, wydanie drugie 25 stycznia 2007
Miecz aniołów, Fabryka Słów, Lublin, listopad 2004, wydanie drugie 15 czerwca 2007
Łowcy dusz, Fabryka Słów, Lublin, 8 grudnia 2006
Płomień i krzyż tom 1, Fabryka Słów, Lublin, sierpień 2008
Mordimer (choć to nie jest jego prawdziwe imię) był synem zamożnej mieszczanki, imieniem Katarzyna, która w rodzinnych stronach cieszyła się wątpliwą reputacją i wielokrotnie oddawała się miłosnym harcom ze swoimi licznymi kochankami, którymi byli zamożni i wpływowi mieszkańcy Koblencji - z kanonikiem Gersardem na czele - w zamian za drogie prezenty i kosztowne dowody "przyjaźni". Oprócz ogromnego zamiłowania do biżuterii i różnego rodzaju drogich podarunków, Katarzyna miała jeszcze jedną wielką pasję, która finalnie doprowadziła ją wprost w ręce miejscowych inkwizytorów i do klasztoru Amszilas, w którym pomagano jej wrócić na ścieżkę Pana i rozpalić na nowo w jej sercu żar prawdziwej wiary. Tą pasją była czarna magia i obsesyjna chęć wejścia w posiadanie Szachor Sefer (czarnej księgi).
Po egzekucji matki i przejęciu całego jej majątku przez inkwizytorium młody chłopak przyłącza się do szalejących w Cesarstwie buntowniczych hord Hakenkreuza, które grabią, niszczą i mordują wszystkich przedstawicieli arystokracji, jak również niewinnych chłopów. Podczas jednego z takich barbarzyńskich zajazdów chłopak poznaje Arnolda Löwefella, inkwizytora Świętego Oficjum działającego na zlecenie klasztoru Amszilas. Löwefell od razu dostrzega w chłopaku coś intrygującego, a także docenia jego umiejętność walki, więc początkowo postanawia go wykorzystać na potrzeby zleconej mu misji. Gdy jednak okazuje się, że chłopak posiada pewne zdolności magiczne, znacznie przewyższające możliwości Arnolda, ten postanawia umieścić go w Akademii Inkwizytorium, by tam pobierał nauki, a w przyszłości stał się użytecznym narzędziem w rękach Pana.
Po zakończeniu nauki w Akademii Mordimer za sprawą "przyjaciół przyjaciół" zostaje licencjonowanym inkwizytorem biskupa Hez-Hezronu, Gersarda. Uważał się za człowieka gorliwej wiary i gorącego serca, oraz Sługę Bożego, Młot na czarownice i Miecz w rękach Aniołów. W Hez-Hezronie zwykle mieszkał w oberży "Pod Bykiem i Ogierem". Był człowiekiem, który ponad wszystko próbował odkryć prawdę o otaczającym go świecie. Ostrożny, choć czasem nieobliczalny w zadawaniu, tylko uzasadnionego, cierpienia, przeżywał przygody i rozwiązywał intrygi, które krok po kroku doprowadzają go do odkrycia tajemnicy, która zamiast rozwiać jego wątpliwości, tylko je potęgowała. Nie był to jednak diament bez skazy: folgował przyziemnym żądzom, nie stronił od uciech cielesnych i mocnych trunków.
Często towarzyszyli mu jego kompani : Kostuch - syn szlachcica o odrażającej aparycji, uratowany z lochów, oraz Bliźniacy, niezwykle niebezpieczni, acz niepozorni ludzie o zdumiewających zdolnościach, lubił przebywać z Ritterem, poetą. Ponadto czasem pomagał mu Anioł Stróż.
Po zdobyciu licencji inkwizytorskiej wykazał się w wielu śledztwach skutecznością, przebiegłością i sprytem. Dzięki temu zwrócił na siebie uwagę Wewnętrznego Kręgu Inkwizytorium, którego członkowie wykorzystali go jako przynętę, jednak później kilkakrotnie mu pomagali. W swej działalności wchodził w drogę wielu wysoko postawionym osobom, w tym legatom papieskim. Został mianowany przez biskupa Hezu na kapitana gwardii biskupiej i wysłany jako jego przedstawiciel przy cesarskiej armii na wojnę z Palatynatem.

Мордимер Маддердин
Мордимер Маддердин - литературный персонаж, главный герой цикла рассказов Яцека Пекары об альтернативном мире, в котором Христос сошёл с креста и стал властвовать над людьми.
Цикл включает в себя:
- Слуга Божий, 2003, второе издание - 2006;
- Молот ведьм, 2003, второе издание - 2007;
- Меч ангелов, 2004, второе издание - 2007;
- Ловцы душ, 2006;
- Пламень и крест, том 1, 2008.
Мордимер (хотя это не его подлинное имя) был сыном зажиточной мещанки по имени Катарина, которая в родных краях пользовалась сомнительной репутацией и неоднократно вступала в амурные схватки со своими многочисленными любовниками, среди которых были зажиточные и влиятельные жители Кобленца - во главе с каноником Герсардом, - в обмен на дорогие подарки и дорогостоящие доказательства "дружбы". Помимо огромной любви к драгоценностям и разного рода дорогим подаркам, у Катарины была ещё одна большая страсть, которая, в итоге, привела её прямо в руки местных инквизиторов и в монастырь Амшилас, в котором ей помогали вернуться на стезю Господа и заново разжечь в её сердце огонь истинной веры. Этой страстью была чёрная магия и маниакальное желание стать обладательницей Szachor Sefer (Чёрной Книги).
После казни матери и конфискации всего её имущества Инквизицией, молодой человек присоединяется к неистовствующим в Империи ордам бунтовщиков Хакенкреца, которые грабят, уничтожают и убивают всех представителей аристократии, как, впрочем, и невинных крестьян. Во время одного из таких варварских налётов юноша знакомится с Арнольдом Лёвефеллом, инквизитором Святой Службы, действующим по поручению монастыря Амшилас. Лёвефелл сразу замечает в юноше нечто необычное, а также отмечает его боевые качества, но сначала решает использовать его для нужд порученной ему миссии. Но когда оказывается, что юноша обладает определёнными магическими способностями, значительно превышающие возможности Арнольда, он решает устроить юношу в Академию Инвизиции, чтобы там набрался уму-разуму, а в будущем стал полезным орудием в руках Господа.
После окончания учёбы в Академии Мордимер по результатам дела "друзей друзей" становится лицензированным инквизитором епископа Хез-Хезрона Герсарда. Мордимер считался человеком истовой веры и горячего сердца, а также Слугой Божим, Молотом Веры и Мечом в руках Ангелов. В Хез-Хезроне обычно жил на постоялом дворе "Под Быком и Конём". Он был человеком, который прежде всего старался узнать правду об окружающем его мире. Осторожный, хотя временеми непредсказуемый в причинении - только оправданных - мучений, он переживал приключения и распутывал интриги, которые шаг за шагом вели его к раскрытию тайн, но вместо того, чтобы развеять его сомнения, только их усугубляли. Но он не был алмазом без изьяна: следовал низменным желаниям, не чурался телесных утех и крепких напитков.
Мордимера часто сопровождали его товарищи: Безносый - сын господина высокого положения, обладающий отталкивающей внешностью, спасённый из темницы, и Близнецы, чрезвычайно опасные, но невзрачные люди с поразительными способностями, он любил общаться с Риттером - поэтом. К тому же, ему порой помогал Ангел-Хранитель.
После получения инвизиторской лицензии Мордимер отличился во многих следствиях эффективностью, хитростью и умом. Благодаря этому он обратил на себя внимание Внутреннего Круга Инквизиции, члены которого использовали его как приманку, однако, впоследствии несколько раз ему помогали. В своей деятельности Мордимер переходил дорогу многим высокопоставленным лицам, в том числе папским легатам. Был назначен епископом Хезу капитаном епископской гвардии и послан как его представитель при императорской армии на войну с Курпфальцем.

(на рисунках Мордимер Маддердин и его ангел-хранитель)

Итак, вы прочитали "Танец Чёрных мантий" (Czarne Płaszcze Tańczą), одну из частей книги Яцека Пекары "Слуга Божий" (Jacek Piekara, Sługa Boży) о приключениях инквизитора Мордимера Маддердина, которая ранее была на Либрусеке только в оригинале. Уже переведено и вскоре будет выложено продолжение - "В глазах бога" (W oczach boga).
А пока что предлагаем обсудить первую часть с одной простой целью - сделать перевод лучше.
Заранее благодарны.
Также будем благодарны за конвертацию файла.

Комментарии

А я вчера уже, скачав ежедневные обновления, увидел, что эта книга переведена командой переводчиков Либрусека. Книгу пока не читал, так что за качество перевода ничего не скажу.
Но думаю, что это в любом случае новая веха в развитии Либрусека.

Прочитал отрывок я конечно не большой поклонник фентези но IMHO вполне качественный перевод.
Поздравляю очень хорошее и интересное начинание.

Antar написал:
Прочитал отрывок я конечно не большой поклонник фентези но IMHO вполне качественный перевод.
Поздравляю очень хорошее и интересное начинание.

Спасибо на добром слове. Будем стараться.

"Чёрная метка", вам нужны помощники по переводу?

А зачем Вам быть помощником? Вы можете стать полноценным членом команды! Тем более, мы очень либеральная команда - у нас нет правил.
Какими языками Вы владеете?

Владею языком - пока никто не жаловался. Возмёте?

LoxNessi написал:
А зачем Вам быть помощником? Вы можете стать полноценным членом команды! Тем более, мы очень либеральная команда - у нас нет правил.
Какими языками Вы владеете?

я с удовольствием! владею польским и английским.

Кристи Левина-Белинская написал:
LoxNessi написал:
А зачем Вам быть помощником? Вы можете стать полноценным членом команды! Тем более, мы очень либеральная команда - у нас нет правил.
Какими языками Вы владеете?

я с удовольствием! владею польским и английским.

Ну, тогда Вы для нас просто клад!!!
А не могли бы Вы для начала предстать в образе Критика и Редактора?

Объясняю ситуацию:

1. Этот перевод - "проба пера". Первоочередной задачей было не создание шедевра, а создание команды. Мы должны были научиться работать в тандеме, узнать сильные и слабые стороны друг друга как переводчиков. По мере того как мы создавали вариант за вариантом (а их было много) мы притирались друг к другу, учились взаимодействовать и приходить к компромиссу.
В этом и заключается его основная проблема - компромиссность. Нам остро нехватало третейского судьи, человека, который рассмотрев предложенные варианты, выбрал бы наиболее аутентичный и тем самым склонил чашу весов. Перевести было не столь трудно, как согласиться с другим мнением.
Так вот, поскольку Вы знаете польский, не могли бы Вы проехаться по нашему переводу с целью его уточнения и улучшения?

хорошо:)
яцек пекара - танец черных мантий?

Кристи Левина-Белинская написал:
хорошо:)
яцек пекара - танец черных мантий?

Да. Ссылки и на оригинал и на перевод (благодаря добрым людям есть уже и в фб) есть в топике. Найдёте? Или дать Вам отдельно?

нашла, спасибо!
взялась за работу. в каком виде высылать результат (отредактированный текст целиком? или что-то другое?) ? и куда?

А Скайп у Вас есть?

Кристи Левина-Белинская написал:
нашла, спасибо!
взялась за работу. в каком виде высылать результат (отредактированный текст целиком? или что-то другое?) ? и куда?

Предлагаю поступить так: Вы пока нас "шлифуйте", а мы тем временем сделаем генеральную уборку на нашем закрытом форуме, чтобы девушку было не стыдно пригласить :)
После этого мы Вам в Личку скинем адресок нашего форума. Вы там зарегистрируетесь и будете полноправной хозяйкой сможете создать ветку для Вашего личного перевода, сможете участвовать в наших обсуждениях, выкладывать свои варианты и т.д. Согласны?

P.S. Дружеский совет: пока ещё не поздно, подумайте - оно Вам надо? Когда я говорил что у нас очень либеральная команда, я не лукавил. У нас нет погонял и каждый занимается тем и столько, чем и сколько хочет. Просто энтузиазма и сил может не хватить. Не все по характеру марафонцы.

либеральность мне по душе)
оно мне надо, уверяю вас. согласна окончательно я уже была тогда, когда написала свой первый блог в этой теме))
даже приятно стало насчет уборки))) жду ссылку на форум!) хочу присоединиться к вам!))

p.s. уже есть продвижения в редакторстве!)
и критическая заметка ведется сразу же параллельно с редактированием) думаю, оно нам потом пригодится))

привет) вы расчистили форум?

Давно. Тогда же и ссылку в личку прислал.

спасибо за работу!
я в вас верил!

Спасибо. Вы прямо как бальзам на рану :))
Будьте добры, дайте критические замечания. Нам бы хотелось отшлифовать перевод.
Может где-то стилистика хромает? Так Вы не стесняйтесь...Режьте правду-матку.

Спасибо за перевод. Рассказ пока не читал, но надеюсь понравится. Единственное на что пока обратил внимание - неправильная работа со стилями в сносках. То один стиль, до другой. Из-за чего во время подготовки файла под свой девайс пришлось вручную по всем сноскам проходить.

так нужно перегнать в фб? на стр. автора рассказа не увидел-то- есть никто ещё не делал?

wotti написал:
так нужно перегнать в фб? на стр. автора рассказа не увидел-то- есть никто ещё не делал?

1. snovaya пытался, но у него не получилось :(

2. Конечно, хотелось бы цивилизованно - в фб, но мы мыслили так: в результате обсуждения перевода провести "работу над ошибками", и уже уточнённый и исправленный конечный вариант выложить на страницу автора.

я сделаю и положу куда-нибудь на файлообмен, а вы посмотрите

wotti написал:
я сделаю и положу куда-нибудь на файлообмен, а вы посмотрите

Будем Вам признательны.
А, если что, Вы сможете итоговый вариант сделать в фб?

Вот fb2, сделаный в несколько кликов с помощью OO и FBTools (из расширения убрать txt).
Файл валидный. Если его немножко подредактировать, будет еще лучше :)

N. N. написал:
Вот fb2, сделаный в несколько кликов с помощью OO и FBTools (из расширения убрать txt).
Файл валидный. Если его немножко подредактировать, будет еще лучше :)

Спасибо, добрый человек :)

И до кучи отредактированный вариант с обложкой.

М-да. Значит я погорячился.
http://lib.rus.ec/b/157178
Ну извините, если что.
Кстати, ники в переводчиках не отражаются на странице. В файле записано, что переводчик "Черная метка", но у книжки стоит только пер. :(

Пекару переводили snovaya и я.
евген007 сейчас переводит с английского.

Мужики! Давайте критику! У вас же есть литературный вкус, оценивайте! Где что не так? Какие огрехи?
Вы, не зная польского, не можете определить качество перевода, но стилистику - вполне...

LoxNessi написал:
Мужики! Давайте критику! У вас же есть литературный вкус, оценивайте! Где что не так? Какие огрехи?
А торопиться не надо! :) Дайте перечитать пару раз - с чувством, с толком, с расстановкой.

oldvagrant написал:
LoxNessi написал:
Мужики! Давайте критику! У вас же есть литературный вкус, оценивайте! Где что не так? Какие огрехи?
А торопиться не надо! :) Дайте перечитать пару раз - с чувством, с толком, с расстановкой.

Ждём-с. До первой звезды... ;-))

http://ifolder.ru/13020024
а вот мой вариант...обложку можно поменять..файл полностью валидный

Спасибочки ))

У oldvagrant fb2 более доработан.

Молодцы!

Приступил честно. Однако очень скоро понял, что рассказ мне не интересен, поэтому стал листать. Читал отсюда:

Цитата:
Из книги «Слуга Божий»
(перевод «Чёрная метка»)
В целом всё нормально, с русским текстом. То есть, да, некоторое количество запятых не там, связки и тому подобное. Мелкие огрехи, в общем.
Больше сказать ничего не могу - автор, оказалось, не мой.
Вот то, что бросилось в глаза, даже при пролистывании. Даны цитаты и моя имха. Относитесь, понятно, с осторожностью, я не крытег.
Цитата:
Во-первых, инквизиторы связаны служебной иерархией (в идеале, это должно действовать в обе стороны), а во-вторых, старое купеческое правило гласило, что лучше иметь десять процентов от ста дукатов, чем ноль процентов от тысячи.

Запятая не нужна. Гласит. Сотни. Ноль, ничего (0% от 1000 - хм).
Цитата:
При всем своей предприимчивости, ловкости и цинизме Генрих Поммел был почти идеальным начальником.

Всей.
Цитата:
— Как правдой есть, что Иисус Христос сошел со своего мученического креста, дабы покарать грешников, так правдой есть, что Захарий Клингбайл убил Паулину, — торжественно произнёс Гриффо, кладя руку на сердце.

Правда то. Зачем? Просто "с мученического креста". Правда и то.
Цитата:
Никто не задал себе труда, чтобы его обрешетить, так как даже ребенок не смог бы пролезть через этот проём.

Никто не потрудился его зарешетить, врезать решётку, поставить решётку.
Цитата:
— Признался! — фыркнул Клингбайл. — Хороший палач заставит допрашиваемого признаться даже в том, что он зелёный осёл в розовые крапинки!

В розовую крапинку.
Цитата:
— За выдачу Гриффо Фрагенштайна назначена большая награда, — сказал я громко.
Я не разминулся с истиной. Тот, кто выдаст своего нанимателя, получит благословение во время святой мессы, и мы будем искренне молиться о его спасении. Разве может быть большая награда?
Шум разговоров, доносящихся из-за двери, перешёл в крик ссоры.
— Приставить таран! — звучно приказал я. — Никого не брать живым! Лучники — к окну!

Тяжеловесно; не знаю, как в оригинале, но "это была почти истина" звучит полегче.
Живых не брать.
Цитата:
Я только наврежу ему, — буркнул он. — Пусть лучше люди обо мне забудут. Я попросил у него двух коней, немного наличности, саблю, — хлопнул по бедру, — и одежду. Это всё…

Это принесёт ему только вред.
Цитата:
— Раз так? — пожал я плечами. — Будь у ворот, когда пробьют к вечерне.

Пробьют вечерню. Прозвонят. Как-то так.
Цитата:
Ветер подул в мою сторону, и вонь от Клингбайла едва не парализовала мой нос.

Мне нос. Вообще интересный оборот. Лишила меня обоняния, отшибла все запахи. Как-то так.

Всё. Дальше этого автора я читать не смогу.
Успехов и удачи!

Alex_61, спасибо огромное за столь внимательное прочтение! Лично я со всеми замечаниями согласен. ------------------------ Как правда в том... так правда и в том Не погрешу против истины Отшибла мне нюх

Никаких проблем.
Спасибо, что мои непрофессиональные замечания оценили.

Alex_61 написал:

Цитата:
— Раз так? — пожал я плечами. — Будь у ворот, когда пробьют к вечерне.

Пробьют вечерню. Прозвонят. Как-то так.

А вот тут я вставлю свои полтора тугрика: правильно именно "пробьют к вечерне" а не "пробьют вечерню" (насквозь что ли пробить собираются?)

Цитата:
Тут зазвонили к вечерне, и монахи потянулись из залы.
Умберто Эко "Имя Розы" (пер. Е. Костюкович)

Не удержусь, справедливости заради для :-)
Зазвонили к вечерне. Ну, или прозвонили к вечерне.
Мысль была в том, что зазвонили и прозвонили - к чему. Но пробили - что. Понятно, что это почти одно и то же. И всё-таки мне показалось, что нюанс есть. Пробили вечерню - не поручусь точно, но где-то это выражение я вроде бы слышал.

Начал читать, прочитал треть, первые впечатления (без обид):
1. Довольно приличный, чисто технический, перевод. Отсутствует скорее, местами "всплывает", литературная составляющая перевода, но цельного литературного стиля не чувствуется. Пока чтение не затягивает, я для себя не могу определить жанр произведения.
2. По тексту чувствуется, что переводил не один человек. Различия чувствуются в оборотах речи персонажей, да и собственно различается сама стилистика повествования. Наверняка ошибусь, но перевод делался частью мужчиной, частью женщиной. По крайней мере мне так показалось.
ИМХО.
ЗЫ - Лиха беда начала. Не сдавайтесь. И спасибо за труд.

Большой Папа, спасибо! Трудно спорить насчёт отсутствия литературного стиля, т.к. за время работы над текстом он намозолил глаза. Но могу предположить, что во многом это "заслуга" автора. Один из примеров: персонаж находится "в состоянии алкогольного опьянения" - такая фраза в средневековье...

snovaya написал:
Трудно спорить насчёт отсутствия литературного стиля, т.к. за время работы над текстом он намозолил глаза. Но могу предположить, что во многом это "заслуга" автора. Один из примеров: персонаж находится "в состоянии алкогольного опьянения" - такая фраза в средневековье...

Уважаемый (ая) snovaya.
Я ни кого не хотел обидеть, к тому же я написал, что прочитал треть текста. Но суть моего сообщения сводилась не к этому. Русский язык намного богаче любого другого, поэтому зачастую переводы (даже суперпереводчиков) отдают "механистичностью", т.е. "как слышится, так и переводится". При этом суть переведённого понятна, но "русское ухо" режет. Мне трудно объективно обсуждать качество перевода, так как я забыл всего два языка (немецкий и английский), а не знал ещё больше, но вот относительно Вашего примера об "алкогольном опьянении" могу сказать следующее - при изменении на что-нибудь типа "надрался в стельку, под шафе, ужрамшись, слегка похмелившись... и т. д. и т.п.", мне кажется перевод бы только выиграл (и возможно приобрёл-бы какой-то "художественный стиль" ;-)))). Я читал как-то интервью с одним из "серьёзных" переводчиков, так вот он о процессе перевода говорил так - "самое главное уловить суть и настроение произведения, понять что автор этим произведением собрался донести до читателя и после этого переложить произведение на необходимый язык, но с учётом особенности восприятия окружаещего мира той нацией на язык которой перекладывается произведение. При этом зачастую дословный перевод не может передать суть произведения, его настрой, ту мысль, которая скрывается за набором букв и знаков препинания".

Кстати, на Либрусеке очень часто можно услышать, очень не презентабельные отзывы о некоторых переводах, при чём гораздо более "жёсткие", чем прозвучавшие в Ваш адрес.

Уважаемый Большой Папа! Причин обижаться на ваши слова - никаких. Замечание абсолютно по теме. Я просто пытался сказать, что текст в оригинале не отличается лучшим стилем. Как мне показалось. И вы правы, приходилось постоянно бороться с желанием "улучшить" оригинал (всё-таки, насколько русский язык богаче...).

snovaya (он)

snovaya написал:
...приходилось постоянно бороться с желанием "улучшить" оригинал (всё-таки, насколько русский язык богаче...).

Дык в чём же дело!!! Вперёд!!! Не надо с хорошими желаниями бороться, надо им потакать!

Тогда это будет не Пекара...

1. Alex_61 пишет:

а) "В целом всё нормально, с русским текстом. То есть, да, некоторое количество запятых не там, связки и тому подобное. Мелкие огрехи, в общем."

Проверялось с помощью встроенной проверки орфографии Ворда. Значит он не справился (
Вы правы, корректура - не фонтан.

б) "Цитата:
Никто не задал себе труда, чтобы его обрешетить, так как даже ребенок не смог бы пролезть через этот проём.

Никто не потрудился его зарешетить, врезать решётку, поставить решётку."

Это как раз и есть следствие компромиссности текста.
У меня было переведено "зарешечено", а у сновая - "обрешечено". Кто-то должен был уступить. Я наступил себе на горло и уступил.

2. Большой Папа, дело не только в том, что переводил тандем и вытекающей отсюда компромиссности (кстати, я тоже мужского пола). Дело в том, что переводчики ограничены рамками авторского качества текста. Если авторский текст изначально не блещет, то переводчик выше головы не прыгнет. И дело не в том, что мы не могли его "улучшить". Могли. Но, тогда, это был бы уже не перевод, а пересказ-адаптация. Впрочем, могу "выдать" Вам страшную тайну. там где мы посчитали, что текст откровенно слаь, мы его чуток "пригладили".

3. У нас был постоянное "внутреннее" обсуждение текста. Причём не только самого перевода как такового, но и персонажей рассказа, так как только через расскрытие их внутреннего мира можно выстраивать перевод.

В качестве примера приведу один из примеров такого обсуждения. Я обращаюсь к сновая:

"...Я тебе уже неоднократно писал, что Пекара - не гений (мягко говоря). Его литературный дар, как по мне, весьма скромен, да раскрыть его на все 100% у него не получается (не смог выжать из финала-эпилога весь потенциал, кроющийся в нём).
Вообщем, до гранд-мастеров советского рассказа ему никогда не дорасти. Они либо могли блеснуть сюжетом-идеей, как Амнуэль; хорошим языком, грамотной композицией и т.п., как Биленкин, либо им счастливо удавалось совмещать и первое и второе - Булычев.
В рассказе, вследствие объёма, как нигде, важно умение скупыми средствами, но ёмко, передать характер героя, обстановку и прочее, прочее, прочее. У Пекары этого умения нет. Он не может передать характер Мордимера глазами сторонних людей, у него плохо получается передать его посредством поступков и т.д. и т.п.
Вообщем, Пекара - слабак.

Касательно Мордимера:

Пекаре не удалось сделать Мордимера по настоящему объёмным персонажем-героем, но, кое-какое, представление о нём можно сложить.
Он жизнеподобен в том плане, что Пекара наделил его пороками.
Мордимер сластолюбец и сибарит (любит красивых женщин, хорошее вино, вкусную еду) и корыстолюбец (если есть возможность урвать мзду - он ей обязательно воспользуется. И не важно будет ли она в денежном виде - из городской казны или мошны Клингбайла, или же в виде обычного приличного ужина (пиршенство по случаю истребления волколаков)
Мордимер расчётлив, сообразителен, но в его натуре есть что-то палаческое, что-то брутально-крокодилье.
И, ещё, - он фарисей с большой буквы. Вспомни его речь-ответ бургомистру. Как он разливался соловьём о долге инквизитора, о любви к овечкам господним и т.п. Но это не помешало ему срубить с горожан бабло. То же и по отношениюю к Клингбайлу.
При всём при этом он отнюдь не трус, он имеет стержень - набожность. И при всех очевидных деформациях, она - искренная, идущая от самого сердца.
Мордимер не баговеет перед мудростью и ккнижными знаниями. Он - "чистильщик", "волкодав".
Его конфликт с Фрагенштайном, и, соответственно, сам Фрагенштайн - не "камень на распутье". Тут нет глобальной точки бифуркации.
Посуди сам - ну что там выбирать? Разве Фрагенштайн предложил ему бессмертие, власть над миром, чью-то неземную любовь? Нет, он предложил книжки. которые Мордимеру нафиг не нужны, имущество, о котором Мордимера наверняка спросят в святой Службе, и ещё больше денег, чем предложил Клингбайл. Ну и что тут выбирать? Где тут экзистенцианальность выбора?
Так что, товарисч, ты не прав!

Повторюсь. Фрагенштайн - это не "камень на распутье", а именно "камень преткновения" для Мордимера.
Суть конфликта не в Выборе, а в Противоборстве. Помнишь? - "идёт война священная...".
Война и вовне - Противоборство с Фрагенштайном, этой личиной Искусителя, этим полезным орудием Лукавого, который использует его, как жнец использует серп, чтобы собрать обильный урожай.
Но в ещё большей мере - это война в душе Мордимера. ("С кем протекли его боренья? С самим собой, самим собой.")
К сожалению, Пекара оказался не на высоте. Он этого как художник не показал. И о этой войне, и о ёё результате - победе Мордимера мы узнаём лишь постфактум - в Эпилоге, из констатации Ангела-Хранителя, что Мордимер - это тот кого они искали, что он избранный..."

А мне понравилось. И показалось, что уловлен некий стиль - неловкий, конечно, но и автор не Бунин. Первый блин, считаю, не комом.

Не соглашусь с правкой Alex_61. В частности и потому, что повествование в основном от первого лица. А оно не сильно грамотно выражается. А уж купец со своими крапинками - и подавно. Просторечный стиль - рулит! (Только отличить, где авторская речь - она-то должна быть грамотной.)

Ашипки:
1. — Святая правда, Тадэуш, — поддакнул я. (Тадеуш или Тадэуш?, встречается разное написание)
2. — Пусть и так будет, — согласился он, после чего уже без слов прощания кивнул мне головой. (так и - очевидно)
3. — «На них смотрю, вид сделав, что смежил веки в крепкой дрёме. Так днями я в пьесе играю», — закончил я. (я играю в пьесе - д.б. по ритму, короче, сечас звучит не очень ловко)
4. ... умиротворяющее сияние костров раздвинуло на миг мрачную тьму, оточившую Равенсбург. (оточившую - странное слово, оторочившую?)

Вроде бы больше ничего глаз не резануло.

oldvagrant написал:

4. ... умиротворяющее сияние костров раздвинуло на миг мрачную тьму, оточившую Равенсбург. (оточившую - странное слово, оторочившую?)

Это украинизм. "Окружившую".

pkn написал:
oldvagrant написал:
4. ... умиротворяющее сияние костров раздвинуло на миг мрачную тьму, оточившую Равенсбург. (оточившую - странное слово, оторочившую?)

Это украинизм. "Окружившую".
А в оригинале (ciemność otaczającą Ravensburg) тоже украинизм? Если таки да, то нет вопросов.

1. Перевод продолжения будет намного лучше - зуб даю :))
Сновая очень ответсвенно к этому отнёсся - 10 редакций! (даже линять начал). Да и я лицом в миску с поливкой не падал).

2. Это родимые пятна тандема. Я перевёл как Тадеуш, а сновая как Тадэуш. Ясен перец, я перевёл правильней ))

3. Это я так перевёл, так что пинать - только меня.

"Оточить" - устаревшая форма слова "окружить", соответственно, "оточившая" - "окружившая".

Пример: Несметные полчища сарацин оточили сэра олдваганта и рука, державшая меч, налилась свинцом. Тогда славный рыцарь достал из кармана спортивки заветную фляжку "Хеннеси" сорокалетней выдержки, и ...
Если бы доблестный рыцарь не закусывал огурцом, никто бы не узнал, что он родом из СНГ ;-))

4. Перевод стихов - это наше больное место. Я, например, считаю, что сновая их вообще перевёл неправильно.

Я ему писал на форуме:

" 5. Думается, что стихотворные строфы из Чеслава ты перевёл неправильно. Ты не уловил там аллюзии. Они неочевидны и основаны на многозначности и синонимичности слов. Ну да ладно. "

4. А фиг его знает, как правильно: "не поэт, зовусь Незнайка, я играю балалайка". При переводе пытался соблюсти размер и максимально сохранить смысл. Может потом найдётся лучший вариант.

Страницы

X